Tören ve Merasim Yönetmeliği

 

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.8.1981, No: 8/3456
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.3.1981, No: 2429
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1.10.1981, No: 17475
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 20, S. 1682
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ:
Madde 1 - 1.Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını 
sağlamak ve böylece Büyük Atatürk`e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve Ulusal birliği pekiştirmek,
2. Ulusal ve Resmi Bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, bütün Koordinatör Kuruluş ve Bakanlıkları belirlemek, resmi ve özel kuruluşların bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak,
3. Kuruluş ve Bakanlıkların törenlerle ilgili düzenlemelerine dayanak olacak esasları belirlemektir.
KAPSAM:
Madde 2 - 17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"da yazılı, Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı Kutlama Törenlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşların faaliyetlerini kapsar.
YASAL DAYANAK:
Madde 3 - Bu yönetmelik 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
KOORDİNATÖR KURULUŞ VE BAKANLIKLAR:
Madde 4 - Cumhuriyet Bayramı törenleri; Başkentte Dışişleri, Başkent dışında İçişleri Bakanlığının, Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Milli Eğitim Bakanlığının, (Değişik: 13/4/1995-95/6791 K.) Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Milli Eğitim bakanlığının, Zafer Bayramı törenleri, Genelkurmay Başkanlığının Koordönatörlüğünde düzenlenir.
KUTLAMA KOMİTELERİ:
Madde 5 - 1. İl, İlçe ve Bucaklarda bütün törenler (Zafer Bayramı hariç) Mahalli Mülkiye Amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinden; Bucak Müdürü olmayan Bucaklarda, Kasaba ve Köylerde en
yüksek dereceli okul müdürleri arasından en kıdemlisinin Koordinatörlüğünde varsa Belediye Başkanı, Köy Muhtarı ve bir Öğretmenden oluşur.
2. Kutlama Komitelerine çağrı üzerine, törenlerin düzenleme ve yürütülmesine katkısı olabilecek Bakanlık, Kuruluş Temsilcileri ve Danışman kişiler de alınabilir. Komite toplantılarına katılmak zorunludur.
3. Zafer Bayramı törenleri, Garnizon Komutanlığınca düzenlenip yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RESMİ TÖRENLERDE UYGULANACAK GENEL ESASLAR:
Madde 7 - 1. CUMHURİYET BAYRAMI,
Bayram,28 Ekim günü saat 13.00`de 21 pare top atışı ile başlar,29 Ekim günü saat 24.00`de son bulur.
A. Başkent`te:
a. Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni,
b. Anıt Kabir`de çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile göndere bayrak çekilmesi,
c. Devlet Başkanının tebrikleri kabul töreni,
ç. İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
Atatürk Anıtlarına çelenk koyma törenleri, Ankara Valiliğince düzenlenir. Tören programının hazırlanması, törende uygulanacak genel esasların tesbiti, tören yerlerindeki protokol düzenlemeleri ve katılacakların belirlenmesi Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce yapılır.
B. Başkent dışında:
a. Atatürk Anıt veya Büstüne çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,
b. Mahalli Mülkiye Amirinin tebrikleri kabul töreni.
Mahalli Mülkiye Amiri, Makamında Ek 1 deki listede gösterilen sıraya göre tebrikleri kabul eder.
c) (Değişik: 11.4.1984 - 84/7933 K.) Bayramın kutlanması.
Mahalli Mülkiye Amiri, yanında Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Belediye Başkanı olduğu halde geçişe katılanların ve halkın bayramını kutlar.
ç) Mahalli Mülkiye Amirinin Bayramın anlam ve önemini belirten konuşması.
d) (Değişik: 11/4/1984 - 84/7933 K.) Tören geçişi,
Tören geçişi, Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Belediye Başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selamlanır. Şeref tribününde, Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Belediye Başkanından başka, Ek - 1 listedeki kişilere, şeref tribününün durumuna göre, sıra ile yer verilir.
e. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
2. ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI:
Bayram, 23 Nisan günü saat 08.00`de başlar ve saat 24.00`de son bulur.
A. Başkent`te:
a. Bayramın açış konuşması,
Bayramın açış konuşması Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılır.
b. Anıt Kabir`de çelenk konulması töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi, Anıt Kabir`de çelenk, Milli Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyetle konur.
c. Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni, Atatürk Anıtlarına çelenklerin konulması Valilikçe (Milli Eğitim Müdürlüğü) düzenlenir.
ç) (Değişik: 11/4/1984 - 84/7933 K.) Bayramın kutlanması,
Vali tarafından beraberinde Garnizon Komutanı ile Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile Bayrakgöndere çekilir.
d. Konuşma yapılması ve şiirler okunması, Kutlama programında yer alan konuşmalar yapılır ve şiirler okunur.
e. Tören geçişi ve gösteriler, Tören geçişi düzeni ve gösteriler kutlama programında belirtilir.
f. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Devlet büyüklerini, ziyaret, gösteri, temsil ve bale gibi öğrenciler tarafından yapılacak çeşitli faaliyetler de programda belirlenir.
B. Başkent Dışında: Başken`te uygulanan tören ve kutlamaların, (b) fıkrası dışındaki düzenlemeler aynen uygulanır. Bayramın açış konuşması Kutlama Komitesinin görevlendireceği bir öğretmen tarafından yapılır.
3. ATATÜRK`Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Bayram, Atatürk`ün 19 Mayıs 1919 da SAMSUN`da karaya çıktığı saat olan 07.00`de başlar ve 19 Mayıs günü saat 24.00`de son bulur. 19 Mayıs günü saat 07.00 de yalnız ANKARA ve SAMSUN`da 21 pare top atışı yapılır.
A. Başkent`te:
a. Anıt Kabire çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,
b. (Değişik: 13/4/1995-95/6791 K.) Bayramın açış konuşması, İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip Milli Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılır.
c. Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması, Gençlik adına, bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tarafından da şiir okunur.
ç. Atütürk`ün Gençliğe Hitabesinin okunması, Atatürk`ün Gençliğe Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk`e cevap verir.
d. Samsun`dan getirilen bayrağın kabul töreni, Samsun`dan getirilen bayrağın Devlet Başkanına sunulmasından sonra şeref çağrısı yapılarak Gençlik Marşı söylenir.
e. Tören geçişi, Tören geçişi alt komitece tesbit edilen sıraya göre yapılır.
f. Gösteriler, Gösteriler alt komitece önceden tespit edilen şekilde yapılır.
g. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Günün anlam ve önemine uygun olarak, halk oyunları, konferanslar, sergiler, yarışmalar, tiyatro, bale, konser gibi çeşitli faaliyetlere yer verilir.
B. Başkent Dışında:
a. Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,
b) (Değişik: 11/4/1984 - 84/7933 K.) Bayramın kutlanması,
Mahalli Mülkiye Amiri yanında, Garnizon Komutanı veya Temsilci, Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlar, İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilir.
c. Bayramın açış konuşması,
Mahalli Mülkiye Amiri veya Kutlama Komitesince görevlendirilecek kişi tara-
fından yapılır.
ç. Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması, Gençlik adına programda gösterilen konuşma yapılır ve şiirler okunur.
d. Başkent`te uygulanan düzenlemenin (ç) - (e) - (f) ve (g) fıkraları aynen uygulanır.
4. ZAFER BAYRAMI
Bayram, 30 Ağustos günü saat 07.00`de başlar ve saat 24.00`de son bulur.Saat 12.00`de 21 pare top atışı yapılır.
Başkent`te Genelkurmay Başkanlığınca, Başkent dışında Garnizon Komutanlıklarınca, Genelkurmay Başkanlığının bu konudaki devamlı talimatına göre yürütülür.
DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE YAPILACAK TÖRENLER

Madde 8 - Dış Temsilciliklerimizde yapılacak Ulusal ve Resmi Bayram Törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce verilecek talimata göre düzenlenir ve kutlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ÇELENKLER HAKKINDA UYGULANACAK YÖNETMELİK
Madde 9 - Çelenkler, 4/9/1973 gün ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre konur.
BAYRAĞIN GÖNDERE ÇEKİLİŞİ
Madde 10 - Bayrak, varsa bando eşliğinde, törene katılanlar ve halk tarafından söylenen İstiklal Marşı ile göndere çekilir.
BAYRAM SÜRESİNDE YAPILAN ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER
Madde 11 - (Değişik: 9/8/1999-99/13224 K.)
Mülki Amirin ve Garnizon Komutanlığının alacağı tertip ve düzenle, tugay ve eşidi askeri birlikler ile daha üst komutanlıkların bulunduğu garnizonlar ve bu gösterileri yapabilecek imkanlara sahip mahalli merkezlerde halkın görebileceği yerlerde; bando konserleri, bando ve tören bölüğü gösteri yürüyüşü ile hava kararınca havai fişek, ışık ve ses gösterileri düzenlenir.
BAYRAM SÜRESİNCE RESMİ VE ÖZEL BİNALARDA DÜZENLEME
Madde 12 - Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar bayraklarla donatılır, geceleri de aydınlatılır.
TOP ATIŞLARI
Madde 13 - Cumhuriyet ve Zafer Bayramlarında 21 pare top atışı, tören kartucu (kartuşu) ile atış yapmak olanağına sahip olan hafif topçu birliği bulunan Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugaylar ile Deniz ve Hava üslerinin bulunduğu büyük şehir merkezlerinde (il merkez nüfusu 300.000 ve daha yukarı şehirler) uygulanır.
BUCAK, KASABA VE KÖYLERDE YAPILACAK DÜZENLEME
Madde 14 - Bucak müdürü bulunmayan bucaklarla, kasaba ve köylerde yapılacak törenler, Kutlama Komitelerince bu yönetmelik esaslarına uygun olarak, mahallin özelliklerine göre düzenlenir.
ALT KOMİTELER
Madde 15 - Kutlama komiteleri, Resmi Bayramların özelliklerine göre programların hazırlanmasında alt Komiteler oluşturabilir.
KOORDİNASYON
Madde 16 - İl Kutlama Komiteleri 19 Mayıs gösteri programlarının ne şekilde hazırlanacağı hususunda il dahilindeki diğer Kutlama Komitelerine gereken talimatı verir ve programlar bu talimmata göre hazırlanır.
BEŞ YILDA BİR YAPILACAK TÖREN
Madde 17 - AtatÜrk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün halinde her beş senede bir yalnız Başkent`te uygulanır.
YÖNERGE
Madde 18 - Koordinatör Kuruluş ve Bakanlıklar bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak koordine ettikleri bayramlarla ilgili yönerge yayınlayabilir.

 

Hoşgeldiniz

Değerli müşterimiz, web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler için hazırlanan bu sitede firmamıza ait ürünler yer almaktadır. Kaliteye özen vererek ürettiğimiz ürünlerin listesini 'Ürünlerimiz' menusunden bulabilirsiniz. Bu vesile ile ilginize teşekkür eder, siz değerli müşterilerimizle çalışma istek ve arzumuzu saygı ile belirtiriz. Mehmet BOZDEMİR ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Ödeme Yap

Mail Order Formu

Siparis Formu

Biz Sizi Arayalım

Foto Galeri

Video Galeri

Anasayfam Yap Anasayfam Yap Anasayfam Yap